Nordkapp senterparti

Budsjett, ansvarlighet og redelighet

Budsjett ansvarlighet redelighet

Debatt om budsjett og økonomiplan er både spennende og viktig. Disse er våre styringsverktøy. De prioriteringene vi gjør påvirker både kommuneorganisasjonen og Nordkappsamfunnet. Og vår plikt er å styre. Å styre slik at «Nordkapp kommune med sine sterke tradisjoner og naturlige forutsetninger skal utvikles til et kraftsenter for nordområdene» (sitat kommuneplanens samfunnsdel). Det er ingen tvil om at det er mye kraft i samfunnet vårt. I høst viste befolkningen i Nordkapp en sterk vilje til å påvirke utviklingen av kommunen gjennom en rekordhøy valgdeltagelse. Både viljen og evnen til utvikling og tilpasning av samfunnet vårt for fremtiden er tydelig. Som folkevalgte er vi heldige som har innbyggere med en så sterk vilje og stor kraft til å gjennomføre endringer! For endringer må vi gjøre!

Rådmannen presenterte mandag 18. november 2019 sitt budsjettforslag.

Vi brukte mye tid på å forstå omfang og konsekvens av de forslagene til kutt som rådmannen foreslo. Rådmannen understreker at kommunens økonomiske situasjon er krevende. Vi må få ned kostnadene på drift. Og vi må løse store investeringsbehov i årene fremover. Rådmannen foreslo å redusere med 17 stillingshjemler. Disse er i budsjettdokumentet presentert som 2 lærerstillinger i Voksenopplæringen, 2 lærerstillinger fra Gjesvær skole, 5 lærerstillinger fra Honningsvåg skole, reduksjon i 75 % stilling i kultursektoren, reduksjon i 6 stillinger fra Vågenstua, 1 stilling i rus og psykiatri samt reduksjon i renholdslederstilling på 25 %. Nordkapp Sp ba rådmannen like etterpå utrede nedskjæring av stabsjef stillingen, hvor rådmannen svarte skriftlig til alle gruppelederne 27. november. Nordkapp Sp ba også rådmannen utrede besparelsene på å skjære ned stillingen som virksomhetsleder for uteseksjon, som ble lagt inn i budsjettforslaget vårt. Det er rådmannens ansvar å kvalitetssikre at budsjettet og investeringsplanen som kommunestyret vedtar er lovlig.  

Nordkapp Sp og Nordkapp Sv dannet flertall for et budsjett 2020 hvor vi prioriterte å skjerme 4 stillinger som arbeider direkte med barn og unge i skole og i rus/psykiatri- tjenesten.

Nordkapp Sp og Nordkapp Sv dannet flertall for et budsjett 2020 hvor vi prioriterte å skjerme 4 stillinger som arbeider direkte med barn og unge i skole og i rus/psykiatri- tjenesten. Vi fulgte dermed ikke rådmannens forslag helt ut. Vi valgte å fordele nedskjæringene til alle sektorene og til alle nivå i kommuneorganisasjonen. Vi reduserte 13,25 stillingshjemler; nærmere bestemt 2 lærerstillinger i Voksenopplæringen, 2 lærerstillinger fra Gjesvær skole, 1 lærerstilling fra Honningsvåg skole, reduksjon i 6 stillinger fra Vågenstua, stabsjef, virksomhetsleder uteseksjon, samt reduksjon i renholdslederstilling på 25 %. Ingen av disse er i budsjettforslaget eller i budsjettdiskusjonen 17. desember personifisert av Nordkapp Sp eller Nordkapp Sv.

Fylkesmannen har klargjort ansvaret vi har som kommunestyre; «Kommunestyret bestemmer om det skal foretas nedbemanning og legger rammene for dette. Her bestemmer kommunestyret antall årsverk som skal reduseres, eller type stillinger som skal fjernes. Det ligger til kommunestyret å vedta strukturen for kommunens administrasjon. Det ligger derfor til kommunestyret å bestemme antall stillinger og type stillinger innenfor en kategori (et arbeidsområde) Eks: bestemme hvor mange helsesøstre det skal være i kommunen. Kommunestyret bestemmer organiseringen av oppgaveløsningen, eks hvordan administrasjonskartet skal se ut».

Når kommunestyret vedtar nedbemanning er ikke dette en «oppsigelse fra talerstolen». Rådmannen har arbeidsgiveransvar og ivaretar sine ansatte. Nordkapp kommune har lang erfaring med nedskjæringer av stillinger. Det er helt vanlig å prioritere mellom konkrete stillingshjemler ut fra politiske mål. Høyre påstår mangel på utredning og prosess. Forslagene våre er både utredet og vi har prioritert barn og unge gjennom en politisk prosess! Nedskjæringer av stillingshjemler er gjort i mange budsjettmøter tidligere i vår kommune. For første gang etter krigen er Nordkapp Ap i opposisjon og i mindretall sammen med Høyre. Vi vil minne om at folkevalgte politikere fra Ap og H, i likhet med andre, har ansvar og plikt å få innvilget permisjon før man forlater et politisk møte, samt ikke hensynta personlig vinning i politiske forhandlinger. Da erklærer man seg inhabil. Loven er lik for alle. Til slutt vil vi oppfordre alle interesserte til selv å høre budsjett debatten som ligger på kommune TV, samt lese budsjettforslagene også fra Ap og H. Her foreslår Høyre å konkurranseutsette helsetjenester, brøytetjenesten, renhold og vaktmester-tjenesten som skal gi Nordkapp kommune en besparelse på kr 6 192 500,- i 2020. Vi vil spørre Nordkapp Høyre hvor utredningen er som beskriver de konkrete kommunale stillingshjemlene som tas bort for å oppnå en slik besparelse på drift i 2020?

Uten utredning.
Uten prosess.

Nordkapp Senterparti

Relaterte lenker:

Nordkapp Senterparti på Facebook
Budsjett debatt på kommune TV.


%d bloggere liker dette: