Nordkapp senterparti

Nordkapp Senterparti ønsket å styrke næringsfondet

Nordkapp Senterparti ønsket å styrke næringsfondet

Under kommunestyret den 20.06.2019 fremmet Nordkapp Senterparti følgende forslag:

  • Avsetning til Fiskerifond 2,5 millioner
  • Avsetning til Næringsfond 2,5 millioner
  • Beløpet tas fra overskudd Regnskap 2018

Ikke flertall

At vi ikke fikk flertall for en avsetning til fiskerifondet var forståelig, da AP hadde et eget forslag på en avsetning på 2 millioner. Det er gledelig at det var stor enighet i kommunestyret for å styrke fiskerifondet, og vi i Nordkapp Senterparti støttet derfor AP’s forslag når vårt eget forslag falt.
Fiskeri er viktig næring i Nordkapp kommune og det er viktig at kommunen er med på å legge forholdene til rette for at fiskerinæringen skal ha mulighet til å styrke seg. Det sto fra før ca 1,5 millioner i fondet og vil med denne bevilgningen komme opp i 3,5 millioner. Dagens ordning med at man i hovedsak låner ut midler istedenfor å gi tilskudd, gjør at vi nå har et fond som kan være med på å nå flere fiskere. Når lån tilbakebetales, kan man låne penger ut på nytt og dermed hjelpe flere til nye innvesteringer. Nordkapp Senterparti har som mål at Nordkapp kommune skal være et førstevalg for fiskere som vil etablere seg.

Arbeiderpartiet stemte ned forslag om å styrke næringsfondet.

Det er vanskelig å forstå hvorfor representantene fra Arbeiderpartiet ikke ønsker å øke næringsfondet. Vi har hatt en god økning i næringslivet under omstillingsperioden på grunn av omstillingsmidler tilført kommunen. Mye av disse midlene er gått til næringsfondet der vi har kunnet være med å legge til rette for nyetableringer og utvikling av eksisterende næringer i kommunen. Nå er omstillingsperioden over og vi får ikke tilført mere midler til omstilling, vi ser det derfor viktig at kommunen selv bevilger penger til utvikling av næringslivet. Nordkapp Senterparti mener det er viktig å styrke næringslivet, også utenfor fiskeriene, slik at vi skaper trygge, mer attraktive og lønnsomme arbeidsplasser.

Programfestet

Nordkapp Senterparti har programfestet at fiskeri- og næringsfondet skal styrkes. Det er viktig å ha lokal verdiskapning både på hav og på land. I tillegg til å skape et samfunn der alle trives, er det viktig å ha gode jobber til de yrkesaktive. Dette sammen skaper bolyst.

Nordkapp Senterparti ønsket å styrke næringsfondet
Nordkapp Senterparti ønsket å styrke næringsfondet.

Nordkapp Senterparti
Tor Mikkola

Linker

%d bloggere liker dette: