Nordkapp senterparti

1. Et sterkt lokalt folkestyre

Et sterkt lokalt folkestyre.
Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom folk. Folkestyret må hele tiden forsvares og forbedres. Det bygger på at avgjørelser skal treffes nærmest mulig den de angår, og forutsetter desentralisering av makt. Folkestyret kan ikke tas for gitt, og må stadig vitaliseres. Senterpartiet vil styrke de folkevalgtes rolle og fylle de demokratiske nivåene med nytt innhold gjennom å gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over – og ansvar for egen utvikling. Byråkrati og offentlig forvaltning må begrenses på alle nivå for å unngå at administrativ styring vinner plass på bekostning av politiske beslutninger.

Vi vil ha åpne politiske prosesser i Nordkapp, der det i størst mulig grad er mulig for befolkningen å komme med innspill. Vi vil derfor tilrettelegge for at de politiske utvalgene igjen blir aktive. Det er i utvalgene det er størst mulighet for kreativ og innovativ tverrpolitisk debatt. Vi vil revidere dagens delegasjonsreglement for å sikre mest mulig politisk styring. Det er blant annet viktig å ha et aktivt administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, ungdomsråd, råd for funksjonshemmede og eldreråd. Vi skal jobbe for at disse får større aktivitet! Det er viktig for oss at bygdelag, frivillige organisasjoner og bedrifter blir hørt og involvert i saker som kan ha innvirkning på deres hverdag. Vi ønsker å innføre åpen spørretime i kommunestyret, minst to ganger i året. Der skal det være mulig for befolkningen å stille spørsmål til den politiske ledelsen og sette fokus på viktige saker i samfunnet.

Det er særdeles viktig å få bedre kontroll på kommunens bygge- og investeringsprosjekter. Erfaringer med overskridelser og store mangler ved flere prosjekt er svært kostbart for kommunen. Det er viktig at ansvarlige for prosjektene har kompetanse/erfaring innenfor fagområdene slik at vi sikrer god bestiller-kompetanse og etterkontroll. Nordkapp kommune skal være en kompetent og tydelig bestiller og kjøper av tjenester fra næringslivet. I anbudspapirer og kontrakter vil vi legge som forutsetning at bedriftene følger gjeldende lovverk, samt tariffavtale dersom de er en del av denne ordningen.

Nordkapp kommune skal bruke midlertidig ansettelser kun der arbeidets varighet er begrenset på grunn av vikariat eller prosjekt. Dersom det er behov for å begrense ansettelsestiden av andre grunner mener vi det skal benyttes åremålsstillinger.

Det er viktig for oss å sikre de ansattes lovbestemte medbestemmelsesrett i tråd med lov og tariffavtaler. Nordkapp kommune forvalter dette gjennom arbeidsgiverpolitikken. Det er viktig for oss at alle ansatte i Nordkapp kommune opplever å ha et godt arbeidsmiljø. Dette sikres gjennom et godt trepartssamarbeid.

logo

Nordkapp Senterparti vil:

  • Ha et åpnere samfunn med inkluderende politiske prosesser
  • Sikre effektiv byggekontroll på kommunale prosjekter
  • Utvikle arbeidsgiverpolitikken
Ha et åpnere samfunn med inkluderende politiske prosesser
Et åpnere samfunn med inkluderende politiske prosesser

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

%d bloggere liker dette: