Nordkapp senterparti

5. Stort fokus på oppvekst og bolyst

Kommunen og lokaldemokratiet har i dag stor makt og stort ansvar for viktige velferdstjenester innen både oppvekst, omsorg, kultur og lokal stedsutvikling. Det lokale folkestyret må utvikles gjennom desentralisering av statlige oppgaver til kommuner og fylker. Senterpartiet ønsker en selvstendig og nyskapende kommunesektor, som utvikler den lokale velferden og lokalsamfunnet.

Nordkapp kommune skal være en foretrukket kommune å bo i! Nordkapp kommunes viktigste oppgave er å ikke miste barnefamilier ut av kommunen. De siste 10 årene har antall barn i alderen 6-15 år falt med 25 %. Denne utviklingen vil vi arbeide hardt for å snu.

Den virkeligheten barn møter i familiene, barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og i det frivillige feltet (kultur, idrett og fritid) er avgjørende for om de får en god oppvekst samlet sett. Vi vil ha stort fokus på utvikling av barnehage, skole, SFO og kulturskolen i Nordkapp!

Skolen skal ikke være verdinøytral, men ta utgangspunkt i verdier som likeverd, likestilling, ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og humanistiske kulturarv. Skolens hovedmål er å fremme kunnskap og kritisk tenkning – og den er en uunnværlig arena for dannelse og kulturformidling.

Nordkapp Senterparti vil:

 • Lage en offensiv helhetlig strategi for å være en foretrukket kommune å bo i for småbarnsfamilier
 • Sette i gang ”bolyst”- prosjekter for å rette fokus på gode bokvaliteter i Nordkapp
 • Sikre en sentrumsnær barnehage i Honningsvåg
 • Sikre full barnehagedekning, og i tillegg til to hoved barnehageopptak i året ha løpende opptak gjennom året
 • Utvikle SFO som et fritidstilbud, ikke som en forlengelse av skoledagen.
 • Ha tilbud om sommer-SFO
 • Sørge for at kulturskoletilbud kan integreres i SFO-tiden, samt at det legges til rette for et økt samarbeid mellom SFO og frivillige organisasjoner.
 • Etablere gode lekeplasser og tuftepark
 • Bevare nåværende skolestruktur der det er elevgrunnlag slik at nærskoleprinsippet skal gjelde.
 • Legge til rette for læring om innovasjon og entreprenørskap i hele skoleløpet.
 • Arbeide for at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned.
 • Sikre at lovpålagt undervisning i samisk tilbys på en tilfredsstillende måte
 • Innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel.
 • Sikre at barnehagene og skolene har tilgang til basseng og bibliotek i Honningsvåg
 • Arbeide for at alle elever får én times fysisk aktivitet hver dag.
 • Styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene.
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Arbeide for å videreutvikle Losa (lokal opplæring i samarbeid med næringslivet) for å få flere til å fullføre videregående utdanning.
 • Arbeide for å etablere elevbygg og finne gode finansieringsordninger for rimelig husleie.
 • Stimulere til et aktivt ungdomsråd i kommunen
 • Nordkapp kommune skal ta inn minst en lærling per 1000 innbygger i kommunen

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

%d bloggere liker dette: