Nordkapp senterparti

7. Et mangfoldig kulturliv

og sterk identitet

Frivillige organisasjoner er en viktig ressurs for folkehelsen og for å skape trivsel og aktivitet i alle våre lokalsamfunn. Senterpartiet vil at alle skal kunne leve aktive liv. Uteaktiviteter skaper trivsel, god folkehelse og en bedre forståelse for naturen. Det er særlig viktig at barn og unge så tidlig som mulig får ta del i idretts- og friluftsaktiviteter, samt i kulturopplevelser.

Naturen trues fra mange hold. Privatisering og sterke utbyggingsinteresser truer friluftsområder. Friluftsloven må sikre allmennheten rett til fri ferdsel i utmark.

Deltakelse i kulturlivet gir bedre helse og lengre liv. Det frivillige kulturlivet er ofte viktige samarbeidspartnere for kommunene når man skal utvikle lokale kultur- og helseaktiviteter. Utvikling av nye typer tilbud som tar i bruk ressurser i lokalsamfunnet og har en større tverrfaglig tilnærming, må løftes fram.

Vi ser idrettspolitikken i sammenheng med vår forebyggingsbaserte tilnærming til helsepolitikken. Derfor er oppbygging av lavterskeltilbud som er utenom den organiserte idretten, som utbygging av turløyper, ballbinger, og andre nærmiljøanlegg, en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken.

Nordkapp er en flerkulturell kommune. Vi vil arbeide for at alle kulturelle særtrekk skal ivaretas og gis gode utviklingsmuligheter ved å styrke folkekulturen. Det norske fellesskapet er mangfoldig. Vårt urfolk, samene, og våre nasjonale minoriteter, kvener/norskfinner, skogfinner, jøder, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere, skal alle kunne ta vare på og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt næringsliv og sitt samfunnsliv.

Nordkapp Senterpartiet vil:

 • Bidra med støtte til festivaler i kommunen
 • Arbeide for at den samiske befolkningen i Nordkapp skal kunne sikre og utvikle sitt språk og kultur.
 • At det skal være gratis for unge under 19 år å drive aktiviteter i kommunale bygg og anlegg
 • Arbeide for å realisere bygging av nytt svømmebasseng
 • At kommunen skal låne ut øvings- og møtelokaler til frivillige organisasjoner gratis.
 • Øke samarbeidet med frivillige organisasjoner for et godt og inkluderende fritidstilbud innenfor idrett, friluftsliv, kultur og bygdelag.
 • Stimulere til å lage møteplasser hvor unge og eldre møtes.
 • At kommunen tilbyr utlånsordninger av utstyr i samarbeid med frivillige organisasjoner lokalt, for å sikre lav terskel for alle som vil delta i aktiviteter.
 • Etablere lokale samarbeidsordninger mellom de lovbestemte rådene for eldre, funksjonshemmede og innvandrere, samt ungdomsråd.
 • Arbeide for etablering av Frisklivssentral i Nordkapp kommune
 • Delta aktivt i tilrettelegging for friluftsliv og merking av turløyper og stier nær folk for dermed å legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet.
 • Styrke bibliotekene og kinoen som møteplasser og kulturarenaer
 • Sikre at nye innvandrere og innflyttere får et introduksjonsmøte med frivilligheten som finnes lokalt.
 • Arbeide for at profesjonell kunst og kultur også gis arenaer og utviklingsmuligheter
 • Arbeide for at samisk, kvensk og finsk språk benyttes aktivt i kulturformidlingen.
 • Delta aktivt i folk til folk samarbeidet mellom Norge, Finland og Russland.

Kirke og livssyn

Religion og livssyn er grunnleggende dimensjoner i mange menneskers liv. I tillegg til å være et trossamfunn, er Den norske kirke også en viktig tradisjons- og kulturbærer. Senterpartiet mener at kirke, religion og livssyn fortsatt bør være et offentlig anliggende. Både staten og kommunene spiller en viktig rolle for å understøtte folks mulighet til å utøve tro og livssyn.

Nordkapp Senterpartiet vil:

 • Sikre et godt samarbeid med Nordkapp Menighet
 • Bygge nytt bårehus ved siden av Honningsvåg Kirke
 • Sikre en økonomisk likebehandling og ikke-diskriminering av alle tros- og livssynssamfunn i kommunen.
 • Ta ansvar for lokalsamfunnets kirkebygg og gravplasser
 • At det fortsatt skal være adgang til å avholde skolegudstjenester, men at deltakelse må være frivillig.
Kirke og livssyn
Kirke og livssyn

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

Nordkapp Senterparti Partiprogram valgperioden 2019 – 2023

%d bloggere liker dette: