Nordkapp senterparti

2. Næringspolitikk

for et skapende næringsliv

Senterpartiet fører en aktiv næringspolitikk for å sikre nasjonalt og lokalt eierskap til naturressurser. Vi slår også ring om norsk eierskap i det private næringslivet fordi dette sikrer verdiskaping, kompetanse, arbeidsplasser og framtidige investeringer i Norge. Kommunen er samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og «grunnmuren» i vårt folkestyre.

Næringslivet i Nordkapp er variert. Med utgangspunkt i våre naturressurser, ferdigheter og kompetanse skapes arbeidsplasser, fortjeneste og dermed flere investeringer lokalt. Vi vil bygge opp under de små og mellomstore bedriftenes rolle i den lokale verdiskapningen. Det er et selvstendig mål at utnyttelsen av naturressursene bidrar til kompetanseutvikling og reinvestering lokalt.

Senterpartiet mener kommunen må bidra aktivt til å utvikle et variert boligmarked, tilpasset innbyggere i ulike livsfaser og skiftende økonomisk situasjon. Derfor må kommunen ta ansvar for å regulere et tilstrekkelig antall tomter, både til bolig og til næringsbygg.

Nordkapp Senterparti vil:

 • Tilrettelegge nye nærings- og boligtomter
 • Styrke informasjon og markedsføring av lokale tjenester og produkter
 • Legge til rette for nyetablerere og gründere
 • Satse på unge som ønsker å starte opp sin egen bedrift gjennom å tilby god veiledning og oppstartstilskudd
 • Inspirerer unge til å søke arbeid i lokale bedrifter. Blant annet vil vi skape lokale møteplasser hvor ungdom, det offentlige og næringslivet møtes jevnlig for nettverksbygging og dialog
 • Styrke næringsfondet

Fiskeri- og havbrukspolitikken vår:

Kystfisket har alltid vært grunnpilaren i sysselsetting og verdiskaping langs Finnmarkskysten. Fiskeflåten i Nordkapp består av 199 fiskeriregistrerte fartøy (juli 2019). Disse fordeler seg slik; 11 fartøy under 7 meter, 168 fartøy mellom 7-10,99 meter, 17 fartøyer mellom 11 – 14,99 meter og 3 fartøy over 15 meter. Av disse har 59 fartøy fiskekvote for konvensjonelle fartøy under 28 meter, det vil si 30 % av flåten. Det er 143 fartøy som deltar i kongekrabbe fisket. Våre fiskere leverer råvarer av høy kvalitet. Rammebetingelsene for fiskerne styres av nasjonale regler. Derfor vil vi arbeide aktivt med fiskeripolitikken!

Senterpartiet sikrer at fiskeressursene fortsatt skal eies av det norske folk i fellesskap. Vi vil opprettholde deltakerloven og fiskesalgslagsloven, samt håndheve aktivitetskravet i deltakerloven.

Vi vil forvalte ressursene, rettigheter og kvoter på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller mellom landsdeler. Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter – både på hav og land – konkurransedyktighet og økt markedsfokus, og dessuten sikre arbeids-plasser og bosetting i våre kystsamfunn. Fiskenæringa skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet.

Senterpartiet mener vi har sett en uheldig konsentrasjon av kvoter og konsesjoner de siste årene. Vi er urolige for at konsentrasjonen av eierskap og produksjonskapasitet reduserer lokalsamfunnenes og de mindre aktørenes muligheter til å ta del i den enorme verdiskapingen som skjer langs kysten og i våre havområder.

Oppdrett er en viktig næring med attraktive arbeidsplasser. De største utfordringene næringen har i dag er miljø, tilgang på areal og fiskehelse. I fremtidig utvikling av næringen er det viktig å fremskaffe ny kunnskap basert på forskning og erfaringer, for å finne bedre løsninger som ivaretar hensynet til fiskehelse, miljø og andre sjøbaserte næringer.  

Nordkapp Senterpartiet vil:

 • Arbeide for å ikke strukturere kystflåten under 11 meter.
 • Arbeide for at kvalifiseringsgrensenfor kongekrabbe ikke flyttes
 • Etablere tilstrekkelig antall kaiplasser til lokal og tilreisende fiskeflåte
 • Arbeide aktivt for å utvikle og utbedre fiskerihavner
 • Arbeide for en nasjonal utredning om overgang fra kjøp og salg av kvoter til tildeling av kvoter og konsesjoner. De som har kjøpt deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, bør ikke lide noe tap ved en endring.
 • Arbeide for at trålernes «leveringspliktkvoter» overføres kystflåten under 15 meter
 • Oppdrettsnæringa skal ha forutsigbarhet på tildelte arealer
 • Arbeide for forbud mot dumping av lusegift i havet
 • Styrke fiskerifondet
kystflåte
Fiskeri- og havbrukspolitikk

Reiselivspolitikken vår:

Senterpartiet mener Nordkappfjellet skal eies og styres lokalt!

Nordkappfjellet utgjør den store magneten og det naturlige midtpunktet i vårt lokale naturbaserte reiseliv med sine årlige 270 000 besøkende. Senterpartiet setter bærekraftig reiseliv øverst på agendaen i spørsmålet om hvordan turismen skal utvikles i Nordkapp kommune. Naturen er kilden til opplevelser og den skal brukes med respekt og varsomhet. Et bærekraftig reisemål skal sikre at natur, kultur og miljø bevares, at sosiale verdier knyttet til reiselivet styrkes og at lokale bedrifters økonomiske levedyktighet sikres. For å oppnå dette må det etableres bærekraftige og lokalt styrte løsninger knyttet til forvaltning av Nordkappfjellet. Nordkapp kommune skal være en engasjert og klok myndighetsutøver og premissleverandør.

Nordkapp Senterparti vil:

 • Etablere en aktiv og kompetent kommunal forvaltning av friluftsområdene i kommunen som tilrettelegger for bærekraftig produksjon av naturopplevelser
 • Arbeide for etablering av et nytt forvaltningsorgan (stiftelse) som skal stå for innkrevingen av inngangspenger til Nordkapp Friluftsområde i tråd med de krav som friluftsloven setter, og med formål å sikre en bærekraftig turistdestinasjon og sikring av friluftsområdene
 • Utøve et aktivt kommunalt eierskap i destinasjonsselskapet Visit Nordkapp AS.
 • Sikre at kommunen tar sitt vertskapsansvar
Nordkapplatået
Senterpartiet mener Nordkappfjellet skal eies og styres lokalt

Energipolitikken vår:

Den norske energipolitikken, med hjemfallsrett og nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene, har gjort at inntektene fra naturressursene har kommet fellesskapet til gode. Senterpartiet vil sikre og utvikle denne modellen. Første prioritet mener vi må være å effektivisere eksisterende vannkraftproduksjon. 

Petroleumspolitikken må utformes slik at den i størst mulig grad stimulerer lokal verdiskaping og gir positive ringvirkninger i området hvor aktiviteten foregår.

Trygg og stabil energiforsyning er en forutsetning for at folk skal kunne leve gode liv og drive næringsvirksomhet i hele landet. Utbygging, drift og vedlikehold av et effektivt el-nett er en prioritert oppgave for Senterpartiet og en forutsetning for forsyningssikkerhet, utbygging av fornybar energi og ny næringsutvikling.

Nordkapp Senterpartiet vil:

 • Arbeide for at olje fra Barentshavet skal ilandføres på Veidnes
 • Arbeide for utjevning av nettleie til forbrukere i hele landet.
 • Stå vakt om ordningen med konsesjonskraft og -avgifter og innføre ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder.
 • Arbeide for å oppheve kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille for mindre energiselskap som driver nettvirksomhet
 • Gå mot produksjon av atomkraft i Norge
 • Arbeide for å etablere tilbud om landstrøm i alle havnene
 • Styrke det lokale kompetansemiljøet innenfor oljevernberedskap og -opplæring

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

%d bloggere liker dette: