Nordkapp senterparti

6. Helse og folkehelse;

Forebygging fremfor reparasjon

Helse og omsorg

Norge har sluttet seg til Verdens helseorganisasjons målsetting om en reduksjon i livsstilssykdommer (som diabetes, kols, kreft og hjerte- og karsykdommer) med 25 % innen 2025. Dette krever konkrete tiltak som reduserer risikofaktorer for sykdom, som fysisk inaktivitet, usunt kosthold, rus- og tobakksbruk og usunn stråling. God folkehelse lønner seg. Senterpartiet vil gjøre folkehelse til en naturlig del av samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes.

Senterpartiet vil prioritere barn og unge, og starte satsingen tidlig. Gode forebyggende helsetjenester er viktig folkehelsepolitikk. Vi vil ta i bruk skolen som forebyggingsarena. Å oppleve mobbing og ensomhet er også betydelige risikofaktorer for dårlig helse og tapte leveår, og dette må forebygges.

Det gir særlig grunn til bekymring at antallet unge uføre stiger kraftig. Det er viktig å legge til rette for at flere uføre med restarbeidsevne kan helt eller delvis vende tilbake til arbeidslivet. Det er særlig viktig med tiltak som følger opp unge med psykiske lidelser.

Senterpartiet ønsker å etablere nye omsorgsboliger samlokalisert med nytt helsebygg i Honningsvåg.

Nordkapp Senterpartiet vil:

 • Økt satsning på psykisk helse
 • Prioritere tidlig innsats innenfor helsearbeid
 • Etablere et samdriftsbygg for samlokalisering av offentlige tjenester og tilpassede boliger
 • Arbeide for bedre samhandling mellom NAV, kommunen og fylkeskommunen for å hindre at brukere faller mellom flere stoler.
 • Styrke rus- og psykiatritjenesten i kommunen
 • Rekruttere kommunepsykolog
 • Prioritere det kommunale fysioterapi- og ergoterapitilbudet, herunder utrede bruk av ny velferdsteknologi.
 • Styrke og kvalitetssikre ernæringstilbudet ved kommunens institusjoner
 • Arbeide for utvikling og finansiering av et godt kommunalt rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper.
 • Prioritere «åpen omsorg» (tjenester til pleietrengende som bor hjemme).
 • Sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov, og stimulere til et mangfold i tilbudet.
 • Arbeide for å rekruttere flere aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer til eldreomsorgen

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

Barn og unge
Senterpartiet vil prioritere barn og unge, og starte satsingen tidlig.

%d bloggere liker dette: