Nordkapp senterparti
Nordkapp SV og SP

Nordkapp Sosialistisk Venstreparti – Kontakt Jan Olsen mob 40233828

Nordkapp Senterparti – Kontakt Tor Mikkola mob 97130883

Felles Pressemelding 10.06.2019

«SV og SP vil at innbyggerne i Nordkapp i framtida stolt skal kunne si at de er de rettmessige eiere av Nordkapplatået, og at de tok eierskapet tilbake etter over 90 år på fremmed hender»

Denne pressemeldinga kommer først og fremst som en reaksjon på at mange har kontaktet oss og bedt oss avklare hvorvidt SP og SV har samme målsetning med vår politikk om Nordkapplatået og områdereguleringen av Nordkapphalvøya. Det har vi. SV og SP har hele tiden vært enige om å regulere arealene på Nordkapplatået til offentlige formål. Siden SP ikke har medlem i planutvalget, så kan det også bekreftes at det i forbindelse med møtene i planutvalget har vært god kontakt mellom SP og SV.

Denne pressemeldinga kommer også for at vi tidlig vil gi beskjed om hva vi samlet vil gjennomføre etter valget såfremt velgerne gir oss tillit. Det er viktig å gi grunneier FeFo og fester Rica/Scandic forutsigbarhet, og at de dermed kan unngå å gjøre avtaler basert på en områdeplan som vil bli endret.

Nordkapp Senterparti og Nordkapp Sosialistisk Venstreparti presenterer sitt forslag til felles politisk plattform for Nordkapplatået og Nordkapphalvøya hvor målet er kommunal kontroll over Nordkapplatået, og på sikt sikre eierskap til arealene.

Uansett hva man ønsker å gjøre med Nordkapplatået, så er det regulering til offentlig formål som sikrer kontroll, og gir mulighet for eierskap.

Alt annet er å gi fra seg muligheten til styring av aktivitet og utvikling av Nordkapplatået.

Det er kommunestyret i Nordkapp som ved et planvedtak avgjør om vi vil ha kontroll og eierskap over Nordkapplatået. Vi trenger ikke be Storting og regjering eller noen andre om hjelp. Det er vi sjøl som har makta og myndigheten til å ta den avgjørelsen.

Bærekraft og like konkurransevilkår

SV og SP vil regulere alle arealer utenom selve Nordkapphallen til offentlige formål. Næringsvirksomheten til Rica/Scandic i Nordkapphallen vil kunne fortsette akkurat som før og ingen arbeidsplasser vil bli berørt. Begrunnelsen for å regulere til offentlig formål er å sørge for en bærekraftig forvaltning og lik adgang på trafikkareal, parkering og friluftsarealer. Dette vil også utløse nye muligheter for lokalt næringsliv.

Eierskap og kontroll.

Rica/Scandics festekontrakt med FeFo er utløpt. Styret i FeFo har vedtatt at Nordkapp kommune får fortrinn til de arealer som ikke festes bort til Rica/Scandic ved ny avtale. FeFo har også uttrykt at kommunenes reguleringer skal respekteres. Arealer regulert til offentlig formål skal drives av det offentlige, og det vil derfor ikke ha noen verdi for andre å feste slike arealer. Kommunen kan feste arealene, men for SP og SV er eierskap målet, enten ved kjøp eller om nødvendig ved ekspropriasjon fra FeFo. Når eierskap er oppnådd vil SV og SP sikre at eiendommen ikke kan selges ut av kommunens eie og dermed vil Nordkapplatået være innbyggernes eiendom for evig og alltid.

Til kommunestyremøtet 20. juni

SV og SP vil foreslå at gjeldende planprosess avsluttes på grunn av saksbehandlingsfeil og manglende åpenhet. I tillegg er det kommet innsigelse fra Fylkesmannen og ikke minst en mengde høringsinnspill som uttrykker sterk motstand mot siste reguleringsforslag. Nylig tilgjengelig informasjon og dokumenter har avdekket vesentlig større handlingsrom for Nordkapp kommune hva gjelder arealdisponering og virkemidler for kontroll. Dette endrer vesentlig hvordan kommunen har mulighet for å sikre arealbruk til beste for befolkningen og en bærekraftig utvikling for Nordkapp der kommunen som vertskap også sikres direkte inntekter fra aktiviteten. Det tas sikte på at planprosess for Områdeplan Nordkapphalvøya gjenopptas høsten 2019 der de mange nye momenter som de siste måneder er avdekket, gis solid utredning og blir gjenstand for en åpen prosess og en åpen politisk debatt. Vedtas planforslaget 20. juni vil SP og SV fremsette lovlighetsklage med påstand om saksbehandlingsfeil på grunn av ordfører og rådmanns inhabilitet og andre brudd på forvaltningsloven. 

 • Planprosessen har ikke vært åpen og etterrettelig slik planprosesser skal være. Svært mange dokumenter i saken er kun delvis gjengitt som resyméer der helheten og viktige momenter blir tilbakeholdt. Det har vært lukket møte, skjermede dokumenter og derav ingen mulighet til å ettergå dokumentasjonen som underbygger de påstander og konklusjoner som fremkommer i de ulike saksframleggene. Saksbehandlingen synes for en stor del å ha foregått hos advokatene Rønning og Kirkesæther AS i Hammerfest hvilket gjør at innsyn på vanlig måte ikke er mulig.
 • På grunn av ordfører Kristina Hansens verv i FeFo’s kontrollorgan og Rådmann Raymond Robertsens verv som styreleder i FeFo langt ut i planprosessen, mener vi at det foreligger saksbehandlingsfeil på grunn av deres soleklare inhabilitet. Det hører med til historien at flertallet i kommunestyret (Ap og Høyre) har motsatt seg å få habilitetsproblematikken vurdert av justisdepartementets lovavdeling. Dette er i seg selv en betydelig innrømmelse av at en uhildet vurdering av habilitetsspørsmålet ikke er ønsket. Inhabilitetsproblematikken er ekstra alvorlig fordi FeFo har økonomisk interesse i at arealene blir regulert til private formål.

Etter valget til høsten

Så fremt innbyggerne i Nordkapp gir oss tillit, vil SV og SP nedlegge bygge- og deleforbud på Nordkapphalvøya og igangsette ny planlegging som nevnt. Målet er at kommunen på vegne av befolkninga tar kontroll over arealene på Nordkapplatået for å sikre lik adgang, sikre at reisemålets unike natur blir ivaretatt gjennom løyvefinansisert utmarksforvaltning, sikre tilrettelegging og beredskap og ikke minst skaffe frie inntekter til kommunen gjennom parkeringsdrift.

Friluftsarealene

 • SP og SV vil sikre at avgift ihht friluftsloven innkreves i tråd med lovens regler og intensjoner. Etter et selvkostprinsipp som skal dekke utgiftene med drift, vedlikehold og investeringer for å tilrettelegge bruk av arealene på naturens premisser. Dette gjøres ikke i dag, og har heller ikke vært gjort tidligere. Dette vil skape mange nye helårs arbeidsplasser samt et tjuetalls stillinger i sesongen.
 • For å huse de offentlige tjenestene som toalett, turistinformasjon, gi ly mv. ser vi det som nødvendig å etablere et bygg i bakkant.
 • Et heleid kommunalt foretak kan anses som en egnet organisering. Eksempelvis kan en avgift på rundt 50 kroner vil gi ca 12-13 millioner til finansiering av driften. Avgiftens størrelse vil måtte justeres etter behov.
 • For innkreving av avgiften vil vi ta i bruk moderne metoder slik man ser på andre store reiselivsdestinasjoner og trafikknutepunkt. Det er et mål at Visit Nordkapp som kommunens destinasjonsselskap skal ha en sentral rolle i dette.
 • Kommunenes innbyggerer vil ha adgang som i dag.

Parkering

 • SV og SP vil sørge for etablering av parkeringsdrift som gir frie inntekter til kommunen. I dag drives ikke parkeringsvirksomhet på Nordkapplatået. Tilrettelegging for hensetting av kjøretøy er i dag en del av avgiften som kreves inn av samtlige betalende besøkende.
 • Kommunenes innbyggerer vil ha adgang som i dag.
 • Ved regulert parkering vil «venting på midnattsola» skje på campingplassene, i byen eller i fiskeværrene og sørge for at overnatting/camping på Nordkapplatået heller ikke skjer.
 • Å regulere kjøretøyers oppholdstid på Nordkapplatået vil utvilsomt gi økt omsetning for lokale transportører, overnatting, restaurant og varehandlel for øvrig. Tall fra NHO reiseliv kombinert med besøkstall her kan tyde på at tapet for overnattingsbransjen i Nordkapp og nabokommuner er oppimot 30 millioner kroner, samt omkring 50 mill i tapt omsetning i øvrige bransjer med dagens praksis.

Ved å ta kontroll over Nordkapplatået muliggjør SP og SV med våre løsninger mange nye varige arbeidsplasser og betydelige frie inntekter til kommunen og økt omsetning for det lokale næringslivet.

SP og SV registrer at dagens flertall i kommunestyret ønsker videreføring av dagens ordning med monopol og dertilhørende tap for lokalt næringsliv og lokalsamfunn.

Vi mener oppriktig at denne vår tids viktigste avgjørelse her i kommunen må utsettes til etter valget slik at befolkningen kan bestemme hvilket alternativ de mener er best.

Honningsvåg 10.06.2019

Hugo Salamonsen, leder Nordkapp Sp
Rakel Hagen Olsen, leder Nordkapp SV
Tor Harald Mikkola, ordførerkandidat Nordkapp Sp
Jan Olsen, ordførerkandidat Nordkapp SV
Heidi Holmgren, 2. kandidat Nordkapp Sp
Torger Samuelsen, listekandidat Nordkapp SV

Felles pressemelding av SV og SP i Nordkapp.
%d bloggere liker dette: