Nordkapp senterparti

Pressemelding fra Nordkapp Senterparti angående habilitet.

Rådhuset Nordkapp kommune

PRESSEMELDING FRA NORDKAPP SENTERPARTI

Nordkapp Senterparti krever at ordfører og rådmannen fjernes fra hele Nordkappsaken.

Nå møtes kommunen og FEFO, der de skal innlede forhandlinger om Nordkapp platået. Ordfører og rådmannen er inhabil, men nekter å forlate saken.

Nordkapp SP har kontaktet de andre opposisjonspartiene for å kreve ekstraordinært kommunestyre møte. Dette for å få behandlet rådmannens og ordførerens habilitet. De tre opposisjonspartiene har fra før en avtale om å støtte hverandre ved et slikt krav, når posisjonen ikke vil ta opp saker som noen av opposisjonspartiene mener er viktig. SV støtter SP`s krav om ekstraordinært kommunestyremøte, mens flere av Høyres representanter foreløpig, er avvisende.

17. April dette året la Representantene Tor Mikkola og Hugo Salamonsen, nå fra SP frem en interpellasjon om rådmannens habilitet. Dette fordi rådmann Raymond Robertsen satt som styreleder i FEFO. Saken ble avist av ordfører Kristina Hansen uten behandling. Saken ble påklaget, og etter hvert medførte dette til at rådmannen trakk seg fra styret i FEFO. Samtidig gikk Robertsen ut i avisen og innrømte at han var inhabil da han var styremedlem i FEFO.

Raymond Robertsen hadde på dette tidspunktet innledet saken om kjøp av Nordkapp platået på en måte som vi mener ikke er til fordel for Nordkapp kommune. Viser til korrespondanse mellom Robertsen og direktøren i FEFO, Jan Olli. Han har også saksbehandlet områdereguleringen på Nordkapp platået, og saken har vært på høring mens rådmannen var inhabil.

Vår påstand er at når rådmannen er erklært inhabil, så er han inhabil, og kan ikke fortsette saksbehandlingen om kjøp av Nordkapp platået, eller områdereguleringen av Nordkapp halvøya. Robertsen blir ikke automatisk habil ved å trekke seg som styreleder i FEFO.
Allikevel har Rådmannen henvendt seg til advokat, for utredning om kjøp av Nordkapp platået, og fått et tvilsomt svar. Dette uten å kunne vise til korrespondanse mellom kommunen og advokaten. Rådmannen har også henvendt seg til den samme advokaten om å utrede hans habilitet i saken. Også denne vurderingen fra advokaten er tvilsom, og uten sporbar korrespondanse. Dette selv om at det fra kommunestyret har vært påpekt at slike henvendelser bør være sporbar. Samtidig ser vi at Robertsen er venn med denne advokaten. At man i slike saker bruker advokat som man har relasjoner til, vekker også mistillit.

I tillegg har vi en Ordfører som sitter i FEFO’s kontrollkomite. I denne komiteen sitter det tre personer, en fra kongen, en fra fylket og en fra Sametinget. Dette er ikke bare en klageinstans, men kontrollerer styrets og fastsetter styrets lønn. Etter det vi kan lese av finnmarksloven § 16, har Ordfører Kristina Hansen en rolle i FEFO som også gjør henne inhabil. Også dette har vi sendt spørsmål til kommunen om.
I samme brev fra Advokaten som vurderer Rådmannens habilitet, er også ordfører vurdert. Samme brev, uten sporbar korrespondanse, og fra en som Raymond Robertsen har relasjoner til. Der hevder de Ordføreren er habil. Dette betviler vi sterkt, vi mener fremdeles ordfører er inhabil.

En sak av slik karakter kan ikke bli trenert og avist. En folkevalgt som er valgt inn i kommunestyret, har et ansvar for en ryddig og troverdig behandling av kommunestyre saker, der lover og regler blir fulgt. Habiliteten må avgjøres før saken behandles. Mens habiliteten blir vurdert, må saken bero. Samtidig er det vanskelig når Ordfører og Arbeiderpartiet har flertall i kommunestyret og kan stemme ned et hvert forslag som ikke passer dem. Slik ordfører og rådmannen opptrer nå, skader de omdømmet til seg selv, kommunen og de folkevalgte. Slik vi opplever at ordfører og rådmannen

bruker sine posisjoner og roller, er under enhver kritikk. Dette gjør at ordfører og rådmann ikke lengre har tillit.

Vi har ennå ikke fått et betryggende svar fra Nordkapp kommune om rådmannens og ordførers habilitet. Vi har siden 25. april hatt kontakt med Fylkesmannen, flere ganger i uken i over en måned, uten at dette har hjulpet.
Vi har nå måtte hente inn hjelp fra noen med juridisk kunnskap. Vi kontaktet Peter Ørebech, som er professor i rettsvitenskap ved UIT Norges Arktiske Universitet. Han utredet sakene.
Konklusjonen fra en av Norges fremste innen slik jus er klar:

– Rådmannen er fremdeles inhabil, og fortsetter og være det i minst 2 år fremover. Sakene som er behandlet er også inhabile, og må skrotes.

– Ordfører er inhabil!

Dette kan leses ut fra dokumenter fra professor Ørebech, disse dokumentene er vedlagt. (Vedlegg 12 & 13)

Vedlegg 12: https://drive.google.com/open?id=0B6A6nrnsdOOlVGFZa1YtYmhiWjd3Sy12d2hkb0x5ZGlMdk1N
Vedlegg 13: https://drive.google.com/open?id=0B6A6nrnsdOOlOE1mOGNmcUtNWlZwcWxuLVI1eXRWNldGZjhZ

Ved eventuelle spørsmål i saken, kan gruppe- og partileder i Nordkapp Senterparti nås på følgende telefonnr.

Gruppeleder Tor H Mikkola (Mobil 971 30 883)
Partileder Hugo Salamonsen (Mobil 977 72 222)

%d bloggere liker dette: