Nordkapp senterparti

Vi satser for fullt på barn og unge i Nordkapp!

Vi gjør som vi har sagt; vi satser på fullt på barn og unge i Nordkapp. Det er et politisk mål for Senterpartiet at Nordkapp kommune skal være en foretrukket kommune for småbarnsfamilier å bo i. Vi har plass til mange flere. Et nært og godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage, og et spennende mangfold av fritidsaktiviteter er blant det vi tilbyr.

Når vi oppsummerer det første året vårt med politisk arbeid i utvalget for oppvekst, velferd og kultur, er jeg som utvalgsleder stolt av den gode og solide satsning vi har på barn og unge i Nordkapp. Alle må vi huske hva som møtte oss når vi overtok etter Arbeiderpartiet.

 1. Skolegården til Honningsvåg skole – 1. byggetrinn er klar til oppstart. Dessverre kom ikke byggingen i gang som vi håpet på sommeren 2020. Bygging i 2021.
 2. Uteområdet til Nordkapp Barnehage – planlegging av område er i gang. Bygging i 2021.
 3. Ballbingen i Nordvågen – endelig er det ingen flere hindringer i veien. Ballbingen er klar for bygging så fort som mulig.
 4. PPT tjenesten blir overført til det interkommunale selskapet Midt-Finnmark PPD fra 2021, noe som vil være en kvalitetssikring og stabilisering av denne viktige tjenesten.
 5. Ungdomssatsningen vår «Ung i Nordkapp» har satt fokus på fritidstilbudene for ungdommen i vår kommune. Utvalget har nettopp vedtatt at kommunen skal forplikte seg til å oppfylle Fritidserklæringen gjennom et godt samarbeid med frivilligheten. Fritidserklæringen sier at kommunen skal jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Nordkapp får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet. Saken er sendt kommunestyret. Samtidig skal Nordkapp kommune selv vise initiativ og innsats i å holde åpen ungdomsklubb, kino og andre tilbud for barn og unge som kommunen selv styrer.  
 6. Barneverntjenesten har politikerne diskutert, og etter Fylkesmannens anbefaling er det nu etablert rutiner slik at politisk nivå blir jevnlig orientert om tjenesten.
 7. Retningslinjene for kulturmidler har vi revidert, og nu nettopp gjort tildeling etter.
 8. Ungdomsrådet i Nordkapp kommune er endelig i full gang!
 9. Utvalget har også satt fokus på driften av Nordkapp Folkebibliotek, og levert krav om at biblioteket skal ha en lovpålagt biblioteksjef.
 10. Honningsvåg skole er vi veldig opptatt av, og vi har forhindret at nedskjæringer i antall lærere er gjennomført slik kommunedirektøren hadde foreslått.

I tillegg har vi startet arbeidet for Tuftepark og Frivillighetssentral.

Etter forslag fra Senterpartiet vedtok et enstemmig kommunestyre den 23. juni at kommunedirektøren skulle utrede en tiltakspakke på kr 300 000,- for barn og unge, samt kr 300 000,- til tiltak mot rus som er planlagt brukt innen ruspsykiatrien. Kommunen annonserte etter forslag til innhold i en slik tiltakspakke og fikk mange flotte forslag til aktiviteter for barn og unge. Utvalget hadde i møte den 16. september gleden av å gjøre tildelingen. Senterpartiet fremmet noen endringsforslag basert på at vi ønsker at hele tiltakspakken i sin helhet skal gå til organisasjoner utenfor kommunens egen drift. Tiltakene i regi av Nordkapp kommune ble bedt om å bli tatt inn i budsjettet. Denne tildelingen ble vedtatt:    

tabell

Før tilskuddet kan utbetales må søker fylle ut bekreftelse på akseptert tilsagn utarbeidet av kulturavdelingen med blant annet følgende informasjon:

 1. Tilskuddsmottaker sitt navn, organisasjonsnummer, kontonummer, leder og kasserer, samt kontaktopplysninger.
 2. Vedlagt sendes vedtekter for tilskuddsmottaker.
 3. Beskrivelse av planlagt gjennomføring av tiltaket, målgruppe og tidsrom
 4. Bekreftelse på at tilskuddsmottaker skal sende inn rapport over avsluttet aktivitet, hvor mange som har deltatt og dokumentasjon på at midlene er brukt som omsøkt.

Det er et mål for Nordkapp kommune å gi alle barn en best mulig start på livet, og gi barn og unge mulighet til å oppleve mestring og mening. Å delta i aktivitet på fritiden er et godt virkemiddel for å nå disse målene. Ved å slutte seg til Fritidserklæringen forplikter kommunen seg, i samarbeid med frivilligheten, til å jobb aktivt for at ALLE barn og unge i Nordkapp får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Jeg ønsker alle som tilbyr og tilrettelegger for fritidstilbud til barn og unge i Nordkapp en flott og spennende høst. Jeg håper alle våre barn og unge lar seg glede og engasjere av tilbudene gjennom et nytt skole- og fritidsår.

Heidi Holmgren, leder i utvalg for oppvekst, velferd og kultur
Nordkapp Senterparti

%d bloggere liker dette: