Nordkapp senterparti
Kommunestyre gruppa Nordkapp Senterparti

Trygg på kommunestyrets vedtak.

Ordnede og lovlige forhold på Nordkapp er målet

Nordkapp Senterparti jobber for ordnede og lovlige forhold på et av Norges mest besøkte friluftsområder. Vi synes at det å gi løyve til en aktør for å kunne ta inngangspenger på Nordkapp er flott. Det er en fordel at noen tar betalt og dermed kan styre både biltrafikk og turiststrømmen i et utmarksområde.

Å sørge for toaletter, søppel, forsvarlig frilufts-parkering, sikring av området og ly mot en rimelig avgift fra personer som oppholder seg i friluftsområdet på Nordkapp, er noe som er helt innenfor loven, men da må vilkårene i friluftsloven følges.

Hele Nordkapp er friluftsområde og er løyvepliktig

Det er slått fast at alt innenfor bommen på Nordkapp er utmark og friluftsområde. Hele området utenfor Ricas bygg, er friluftsområde, og toalett og ly inne i Hallen kan regnes som friluftsområde. Dette er avgjort av både departement, sivilombudsmannen og hos fylkesmannen i flere omganger, noe som betyr at det er løyveplikt for hele området.

Det er påpekt i flere runder at både parkeringsplassen, gjerder og stier er en del av friluftsområdet og er betalt av friluftsfolket. Det er også avklart at toalettfasiliteter inne i bygget kan regnes som friluftsområde og kan tas betalt for.

Vi mener det er et viktig poeng at man ikke kan søke løyve bare for en del av området, uten og ta hensyn til at parkeringsområdet finnes der. Parkeringen er opprettet som en parkering i forhold til friluftsområdet og har vært en naturlig del av beregningsgrunnlaget når det er tatt avgift i forhold til løyve etter friluftsloven. Det er slått fast.

Avgiften som tas skal være rimelig å stå i stil med de utgifter man har. Det er dermed ikke lov å ha inntekter knyttet til frilufts avgiften. Det skal være en selvkost som går i null.

Det er selvfølgelig alle besøkende til friluftsområdet som har betalt både parkeringen, gjerdet, den delen av hallen som gir ly, og toalettene i hallen.

Etter det fylkesmannen påpeker, har betalingen vært altfor høy, og man kan da lett si at disse fasilitetene har blitt betalt ut flere ganger.

Det er ikke lov å tjene penger på parkering i et friluftsområde.

Parkeringen på Nordkapp er frilufts-parkering, det er slått fast. Området er aldri regulert til annet enn frilufts-parkering.

Det er helt klart egne regler for en frilufts-parkering og det kan kun tas parkeringsavgift på Nordkapp hvis det er gitt løyve etter friluftsloven til området. Det er kun Nordkapp kommune som kan gi et slikt løyve. Kommunestyret 23. juni 2020 kunne ikke gi løyve for å kunne innkreve avgift på Nordkapp platået, og det var heller ikke søkt om løyve for å ta avgift til friluftsparkeringen.

Hele området er utmark, og det er ikke lov med motorferdsel i utmark uten spesiell tillatelse. Dermed er det opparbeidet en frilufts- parkering som er finansiert gjennom mange års avgiftsinntekt. Slik har det vært, og det er ingenting som nå er forandret, annet enn at fylkesmannen opphevet siste løyvet på grunn av at vilkårene i friluftsloven ikke var fulgt.

Kommunestyret har derfor i eget vedtak bedt rådmannen utrede utmarksparkeringen, for å få klargjort om det foregår ulovlig parkeringsvirksomhet på Nordkapp platået.

Vedtaket i kommunestyret

Vi er trygge på at vi har gjort rett i løyvesaken. Kommunedirektøren hadde lagt frem en innstilling der han forutsatte at friluftsloven var fulgt, uten å ha utredet om det var fulgt. Dette gjorde at vi valgte å følge fylkesmannens veiledning på hvordan kommunestyret bør behandle en slik løyvesøknad.

Fylkesmannen er statens organ, og skal hjelpe oss til å gjøre lovlige vedtak. For det forrige løyvevedtaket har fylkesmannen gitt kommunen skarp kritikk og valgte å oppheve dette løyvet. Samtidig gav Fylkesmannen kommunen klar veiledning på hvordan nytt løyve burde behandles. Vi syntes det var viktig å behandle fylkesmannens svar som en sak i kommunestyret, før vi behandlet sak om nytt løyve. Dette for å ta fylkesmannens avgjørelse til etterretning.

Det blir også viktig for kommunen å evaluere tidligere løyve og å se på hva kommunen skal gjøre i forhold til at vi har gitt løyve på galt grunnlag. 

Det er slik at kommunedirektøren har utredet, politikerne satte seg inn i utredningene, og bestemte seg for å vedta noe annet enn det kommunedirektøren hadde foreslått. Det skjer ofte og er helt vanlig. Skulle det være slik at en sak ikke kan få et annet utfall enn det kommunedirektøren foreslår, skal ikke saken opp til politisk behandling. Og skal vi måtte følge kommunedirektørens forslag i alle saker, da trenger vi ikke politikere.

Hvorfor rådgiver Fjeld ikke burde bryte inn i debatten.

Saken var ferdig utredet når rådmannen la saken frem for formannskapet. Når saken er ferdig utredet og lagt frem for et organ, så er det ikke vanlig at rådmannen fortsetter utredningen. Det ville vært uhørt om rådmannen skulle ta inn sin rådgiver i en del av en sak som ikke var utredet av kommunedirektøren på forhånd, midt i en politisk debatt.

Vi mener ordfører gjorde rett i å avvise forslagene til å ta inn kommunedirektørens rådgiver midt under den politiske debatten.

Det er kommunedirektøren som rådfører seg med slike konsulenter, før han gir innstilling til kommunestyret. Det er i hele tatt en merkelig måte å gjøre det på, det å få en konsulent å reise hele landet på langs, for å delta i en politisk debatt.

Når saken er ferdig utredet og den politiske behandlingen starter, er det opptil politikerne å tolke utredningene, og gjøre ansvarlige vedtak, slik kommunestyret gjorde i denne saken.

Scandic må gjerne søke løyve på nytt

Vi har forståelse for at Scandic ønsker å tjene mest mulig på personer som besøker Nordkapp, men vi er overrasket over deres opptreden og nedsnakking av det lokale demokratiet. Scandic som selv definerer seg som en stor og viktig aktør i kommunen, skaper mye unødvendig støy som går utover både befolkningen som bor i kommunen og reiselivet hær.

Hvis Scandic sender inn løyvesøknad på nytt, og forholder seg til fylkesmannen veiledning og friluftslovens krav, vil de selvfølgelig få sin søknad behandlet korrekt.

Logo

Nordkapp Senterparti kommunestyregruppe.

%d bloggere liker dette: