Nordkapp senterparti

Varslingsrutiner for Nordkapp Senterparti

Image by Tegula from Pixabay

Nordkapp Senterparti har utarbeidet varslingsrutiner i tråd med nasjonale retningslinjer og standarder. Varslingsrutinene er vedtatt i styret 12.10. 2021

Nordkapp Senterparti har rutiner for intern og ekstern varsling, rutiner for hvordan håndtere mobbing, trakassering og uakseptabel adferd. Alle frivillige og medlemmer har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen.

Nordkapp Senterparti har nulltoleranse for trakassering. Alle styremedlemmer, folkevalgte, frivillige og alle som har tilknytning til Nordkapp Senterparti oppfordres til å varsle om uakseptabel atferd.

I tråd med Likestillingsloven er trakassering definert som handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Varslingssaker vil behandles strengt fortrolig.Det kan varsles om:

 • opplysninger om kriminelle handlinger eller lovbrudd
 • seksuell trakassering eller mobbing
 • opplevelser av uønsket atferd
 • andre forhold som er kritikkverdige

Hvordan varsle:

 • du kan varsle skriftlig eller muntlig til oppgitt kontaktperson
 • du kan varsle anonymt, men det er ønskelig at du oppgir identiteten din slik at saken kan undersøkes best mulig
 • saken behandles fortrolig

Hvordan varsler håndteres:

 • Nordkapp Senterpartiet skal i møte med varsler om krenkelser og trakassering ivareta begge parter på en god måte.
 • alle varsler tas alvorlig
 • saken skal i første omgang løses der den oppstår hvis det er mulig
 • det skal snarest mulig ryddes opp i kritikkverdige forhold
 • saksbehandlingen skal dokumenteres
 • den som har varslet skal få rask tilbakemelding om hvordan varselet følges opp og utfallet av saken

Kontaktperson for varsling:

Kontaktperson er styreleder for Nordkapp Senterparti.

Mailadresse: nordkapp.senterparti@gmail.com

%d bloggere liker dette: